KRANTENKNIPSELS * De heer den Braber te St. Philipsland overleden. 22 mei 1953: Dezer dagen is in het ziekenhuis te Bergen op Zoom overleden de heer M. den Braber te St. Philipsland. De overledene was de oudste ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente te St. Philipsland en had na het overlijden van ds. van Leeuwen de leiding der gemeente. In vele kringen was de heer den Braber een geziene persoonlijkheid. (bron: Zeeuws Dagblad). * Voor de vele bewijzen van medeleven, ontvangen voor en na het overlijden van onze geliefde moeder, schoonmoeder en oma ADRIANA DEN BRABER wed. van P. Kaashoek betuigen wij onze hartelijken dank. Fam. Kaashoek Spijkenisse, maart 1973, Jac. van Lennepstraat 4. * Zangavond - Majoor Bosshardt van het Leger des Heils presenteert woensdag 18 december 1983 een zangavond in de Ontmoetingskerk in Geersdijk. De opbrengst is voor Roemeense weeskinderen. Medewerking verleden de gospelgroep Rejoice onder leiding van Wim Kaashoek en het interkerkelijk koor Wissenkerke onder leiding van Nico Stringa, Soliste is de alt Reinata Heemskerk. Organist is Wim Kaashoek. Het programma begint om 20:00 uur. * Benoemd tot brievengaarder te St. Philipsland de heer M.P. Faasse, in de plaats van den heer A. Faasse, aan wien met ingang van 1 januari 1893, op zijn verzoek, eervol ontslag is verleend. * 9 maart 1893: Bij Kon. Besluit is eervol pensioen verleend groot ƒ 221 aan den brievengaarder A. Faasse. * 17 september 1913: Geref. Gemeente: Bedankt voor Grand Rapids (Verenigde Staten van Amerika), door ds. L. Boone te St. Philipsland.
* 2 juni 1872: Van stonden aan een VEERMANS-KNECHT benoodigd, die kan lezen en schrijven, huur ƒ 125 per jaar buiten verval, bij A. FAASSE te St. Philipsland. * 40-jarige Echtvereeniging van C. FAASSE EN A. VAN OEVEREN St. Philipsland, 19 mei 1878. Hunne dankbare kinderen en behuwd-kinderen. * Op den 15 October a.s. hopen onze geliefde ouders: ADRIAAN FAASSE en CORNELIA NEELE hun 30-jarige echtvereeniging te herdenken. Mede uit naam hunner kinderen, M. Faasse Az. St. Philipsland, 13 October 1885. * Getrouwd: CORNELIS KAASHOEK en GRIETJE DE WINTER Grand Rapids Michigan, USA, 2 oktober 1890. * RED STAR LIJN. Rechtstreekse geregelde wekelijksche POSTSTOOMVAART en PASSAGIERS. Antwerpen - New York en tweemaal per maand naar Philadelphia Kostelooze inlichtingen worden verstrekt door A. FAASSE Az. te St. Philipsland. (29 maart 1892) * Hartelijken dank voor de betoonde blijken van belangstelling ondervonden, bij mijn 40-jarige diensttijd als Ambtenaar bij de Posterijen. A. Faasse, 15 november 1892.
* Tengevolge van een zeer noodlottig toeval, overleed heden middag ten 2 ure, na een zeer smartelijk lijden van 4 dagen, onze innig geliefde en zorgdragende echtgenoot, vader, zoon en broeder, Johannes Kaashoek, in den ouderdom van 48 jaar en 8 maanden. Een ieder die hem gekend heeft zal beseffen wat wij in hem verliezen. St. Philipsland, 30 september 1895. Wed. Johs. KAASHOEK - KUNST. * Nog treurende over het verlies van mijne 2 kinderen, werd ons hart wederom diep getroffen door het overlijden van onze dierbare echtgenoot en broeder M. P. F A A S S E in leven brievengaarder te St. Philipsland, na een langdurig doch geduldig lijden, in den ouderdom van 37 jaren en 3 maanden; zwaar valt ons dit verlies, doch wij willen berusten in Hem die geen rekenschap geeft van zijne daden. St. Philipsland, 27 januari 1901. * Overleden: Jannetje, 11 weken, dv. M. Kaashoek en C. Moeliker. * Overleden: Aaltje, 44 jaar, dv. Abraham Kaashoek en Jannetje Moerland. * EBEN-HAËZER. Op zondag 21 augustus a.s. hoopt onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, GERRIT den BRABER , zijn 92sten geboortedag te herdenken. St. Philipsland, 19 augustus 1912. * T E K O O P: Een jonge op kalvenstaande Koe, te bevragen bij P. KAASHOEK te St. Philipsland. Uit: Zierikzeesche Nieuwsbode, 19 april 1911 * EBEN-HAËZER: op 21 augustus hoopt onze oudste inwoner, de heer G. den Braber , zijn 93-sten Jaardag te herdenken. St. Philipsland, 18 augustus 1913.
* ST PHILIPSLAND, 12 mei 1914. Dat men bij de posterijen, hoe onnauwkeurig soms een adres is, iets niet spoedig voor ‘onbestelbaar’ verklaart, bewijst het volgende: 14 april jl. werd te Duisburg een briefkaart gepost aan de heer A. Faasse, Holland, Zeeland. Na verschillende plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant bezocht te hebben, bereikte de kaart voor een paar dagen haar bestemming: St. Philipsland. * Te koop: Een goed onderhouden staalijzeren KLIPPERSCHIP , groot 113 ton, nieuw tuig en direct te aanvaarden, bij schipper A. FAASSE Jz. St, Philipsland (3-11-1919) * ZEELAND’S ROEM vervangt Natuurboter. Verkrijgbaar bij P. Kaashoek, St. Philipsland. (24-10-1923) * Te Koop: Een groote Trekhond, bij P. Kaashoek, Winkelier St. Philipsland. * De nieuwste koffie! PAARSMERK EXCELSIOR KOFFIE 30 cent per half pond, met bon. P. Kaashoek, St. Philipsland. (30-3-1931) * Excelsior Thee WITMERK met bon per onspakje: 26 cent ROODMERK met bon per onspakje: 30 cent GEELMERK met bon per onspakje: 34 cent P. Kaashoek, St, Philipsland (1-8-1934) * Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig geduldig lijden, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, ANDRIES FAASSE rustend postbeambte, Wedr. van Neeltje Meijer, in den ouderdom van ruim 84 jaar. Namens broeders en zusters, E. FAASSE. St. Philipsland, 5 mei 1942. Begrafenis vrijdag a.s., 1.30 uur (w.t.)
uit: Eendrachtsbode, 13 november 1969: - LEVENSMIDDELEN - BIER en WIJNEN - DIEPVRIESPRODUCTEN - BROOD en BANKET - KLEIN NAAIGEREI - KOUSEN en SOKKEN - RUIME SORTERING COSMETICA ARTIKELEN M.C. KAASHOEK - FAASSE Wilhelminastraat 31 ~ St. Philipsland. Tel. 01677-326 * uit: Eendrachtsbode, 31-12-1968: M.C. KAASHOEK - FAASSE wenst bekenden en klanten een gelukkig 1969 toe. Wilhelminastraat 31. * Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde echtgenote, moeder, behuwd- en grootmoeder, ELIZABETH KAASHOEK in den ouderdom van 71 jaar. Zierikzee, 28 januari 1942, Wevershoek C60. * Heden overleed na eene korte ongesteldheid mijn lieve vrouw, JANNA KAASHOEK in den leeftijd van 45 jaar. L.A. de Priester, Middelburg, 19 september 1922. Geen rouwbezoek aan huis. * Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, mijn geliefde echtgenoot en der kinderen zorgzame vader, JACOBUS KAASHOEK in den ouderdom van 64 jaar en bijna 7 maanden. St. Annaland, 21 februari 1923. * Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de herdenking van onze 50-jarige echtvereeniging, op 28 augustus betuigen wij onze oprechte dank. P. Aarnoudse en J. Aarnoudse- den Braber, St. Philipsland, 1 september 1921.
* De landbouwer Kaashoek had eenige weken geleden stroo in zijn schuur gebracht. Woensdagmiddag werd het er weer uitgehaald en kwam men toen tot de ontdekking dat er 24 dagen geleden een kip onder het stroo geraakt was. Nog was ze niet bezweken. Het bleek dat het dier meer dorst dan honger had. * Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, zacht en kalm, mijn geliefde vrouw en der kinderen moeder MARIA NOORTHOEK echtgenote van Fincent den Braber, in de ouderdom van ruim 69 jaar. F. den Braber en kinderen. St. Philipsland, 12 januari 1961. * Vrijdag 10 november jl. behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onze geliefde echtgenoote, moeder, groot- en overgrootmoeder Jannetje Reijngoudt in den ouderdom van 85 jaar en 10 maanden. Zij was van 57 kinderen groot en van 22 kinderen overgrootmoeder. St. Philipsland, 13 november 1905. Uit aller naam, G. D E N B R A B E R. 7 webpagina’s met verhalen over en door familie. Regelmatig zijn ook hier updates te vinden. Wim.
https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl