Nationale Militie. Cornelis Faasse. Bij zijn aankomst bij het korps: lang 7 ellen, 7 palmen, 6 duimen en 7 strepen. Aangezicht: langwerpig; Voorhoofd: klein Ogen: blauw; Neus: ordinair; Mond: middelmatig Kin: spits; Haar: bruin; Wenkbrauwen: idem Merkbare teekenen: geen. St. Filipsland - 2 juni 1904. De postbode Faasse, die 1 april 1904 15 jaar in dienst was, ontving deze week het bericht, dat zijn salaris met ingang van dien datum met 25 gulden verhoogd is, en alzoo van 435 op 460 gulden gebracht is. 1 april 1926, ST. PHILIPSLAND: Donderdagmorgen had dhr. W. Faasse, smid alhier, het ongeluk van het dak van het woonhuis van dhr. A.M. v. D., landbouwer, te vallen. Per rijtuig naar zijn woning gebracht werd direct geneeskundige hulp ingeroepen. Deze constateerde een beenbreuk, even boven den enkel. Vermoedelijk is het ongeluk te wijten aan het breken van een lat op het dak. Wanneer zich niets bijzonders meer openbaart, mag het zeer zeker een geluk heeten, dat de val geen ernstiger gevolgen heeft gehad. Op D.V. dinsdag 8 juli a.s. hopen onze geliefde ouders, grootouders en overgrootouders W.D. FAASSE en J.W. FAASSE - DEN BRABER hun 65-jarige echtvereniging te herdenken. Dat de Heere hen in hun levensavond nabij mag zijn is de wens van hun kinderen. N. Stols - Faasse & M.A. Stols M.C. Kaashoek - Faasse A.G. Lindhout & P. Lindhout G. Faasse & H. Faasse - Leeuwesteijn W.D. Faasse & M. Faasse - Wagemaker C.M. Faasse & M. Faasse - Flikweert kleinkinderen en achterkleinkinderen Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 12 juli 1986 in ‘Rehoboth’, Jasmijnstraat 2, 4461 NP Goes.
* * Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan allen, die blijk hebben gegeven op onze 50- jarige Echtvereeniging, op 8 augustus 1927. St. Philipsland. A. Faasse, Az. N. Faasse - Meijer. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Uit: TELEFOONBOEK ST. PHILIPSLAND 1943 diensturen: Werkdagen: 8 - 21. Zon- en feestdagen: 8 - 9. 51 - Faasse, W.D. Smederij, Molendijk A14. * * Bevallen van een ZOON, N. Faasse - Meijer, Echtgenoote van A. FAASSE. St Philipsland, 13 September 1882. * * Bevallen van een MEISJE, N. Faasse - Meijer. St. Philipsland, 13 October 1884. * * Geboren: ELISABETH MARINA, Dochter van A. FAASSE en N. FAASSE - MEIJER. St. Philipsland, 21 November 1888. * * Geboren: MARIA CORNELIA Dochter van M.P. FAASSE, Az., J.P. FAASSE - MEIJER. St. Philipsland, 11 Mei 1898. * * Tot onze diepe droefheid overleed hedenavond ten 5 ure, zacht en kalm, mijn innig geliefde Echtgenoote, onze zorgzame en geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder C O R N E L I A F A A S S E geb. NEELE, in den ouderdom van bijna 74 jaar. Een langdurig doch zeer geduldig lijden maakte een eind aan haar voor ons zoo dierbaar leven, doch wij hopen te
kunnen berusten in den wil des Almachtigen, die geene rekenschap Zijner daden geeft. St. Philipsland, 5 maart 1899. Namens de wederzijdsche Familie, A. FAASSE A. FAASSE N. FAASSE - MEIJER D.M. FAASSE & N.J. FAASSE - KUNST M.P. FAASSE & J.P. FAASSE - MEIJER 1939. ST. PHILIPSLAND. Aanbesteding nieuw kerkgebouw voor de Geref. Gemeente. Het bureau “Lindhout” te Tholen heeft aanbesteed het bouwen van een kerk voor rekening van de Ger. Gem. te St. Philipsland. Ingeschreven werd door: in massa C.A. Capelle voor ƒ 8875; M. Geense ƒ 8695. Metselwerk: J. v.d. Welle ƒ 3325. Smids- en Loodgieterswerk: W. Faasse ƒ 864,40; L.E. Roozemond ƒ 875. Schilderserk: M. Breeman ƒ780. Het metselwerk is gegund aan J.v.d. Welle te A.J. Polder. Het timmerwerk zal worden uitgevoerd door dhr. Lindhout te Tholen. Maandag a.s. wordt reeds met den bouw begonnen. Telefoonboek 1939, St. Philipsland. 1 Gemeentehuis, Schooldreef A1. 58 Braak, ds. W.H. 51 Faasse, W.D., Smed., Molendijk A14.| 36 Kleppe, H.P., Burgem. Oostdijk A41. 45 Labruijere, J. Gem. Veldw., Oostdijk B60. 2 Luchtbescherming, Bossers, Schoolstr. A47c.
De eerste vergadering van de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente te St. Philipsland na de watersnoodramp vond plaats op 1 juli 1953. Twee leden van de kerkenraad waren in de voorafgaande tijd ontvallen en werden in deze vergadering herdacht waaronder ouderling Marinus (Marien) den Braber, die meer dan twintig jaar een belangrijke inbreng in het kerkelijke leven heeft gehad. Zijn begrafenis werd geleid door ds. M.A. Mieras. Ouderling M. den Braber te St. Philipsland begraven. Vooraanstaand figuur op kerkelijk en schoolgebied ging heen. 26 mei, 1953: Gisteren werd alhier het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer M. den Braber, in leven ouderling der Oud-Geref. Gemeente. Van heinde en ver was men bijeengekomen om wijlen de heer den Braber, die op 54- jarige leeftijd, na een 20-jarige ambtelijke loopbaan, aan een ernstige ziekte is overleden, ten grave te dragen, en deze vooraanstaande figuur op kerkelijk- en schoolgebied de laatste eer te bewijzen. Het ruime kerkgebouw was geheel gevuld, toen ds. Mieras van Krimpen aan de IJssel de kansel betrad. De predikant had voor deze plechtige ure zijn uitgangspunt gekozen uit Jes. 35: 7b: ‘In de woning der draken, waar zij gelegen hebben, zal het gras met riet en biezen zijn’. Hij stond bij twee hoofdgedachten stil, nl. bij het wonder, dat plaats grijpt en bij de vertroosting, die daaruit geopenbaard worden. Om half drie werd de begrafenisstoet geformeerd. Op de door een zon overgoten dodenakker, sprak allereerst ds. Mieras. ‘Eén spraak, één autoriteit gaat uit van het geopende graf, een plaats waar de mond verstomd is’, aldus de predikant. ‘Gelukkig het volk, dat sterven leert, voor het sterven wordt. Laat dan gaan wat gaat en vallen wat valt, sterven wat sterft. In het gezicht van het graf blijft Christus gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid’. Hierna sprak ds. de Jong uit Kralingen. Hij bepaalde zijn gehoor bij Hebr. 13:7: ‘en gedenk aan Uw voorganger’. Ouderling Wagemaker, die lange tijd met de overledene heeft samengewerkt, hoopte zijn steun aan het vaderloze gezin te blijven geven. Burgemeester de Jonge wees er op, dat de loopbaan van de heer den
Braber er een geweest is van zorg en strijd. Gelukkig is het, dat jij de goede strijd heeft gestreden. De laatste spreker was het hoofd der Chr. school, de heer Boone, die sprak mede namens het schoolbestuur. Na het zingen van Ps. 72:11 en een blik in het geopende graf geworpen te hebben verliet men de dodenakker. Vrijdag 10 November j.l. behaagde het den Heere van onze zijde weg te nemen onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Groot- en Overgrootmoeder JANNETJE REIJNGOUDT, in den ouderdom van 85 jaar en 10 maanden. Zij was van 57 kinderen Groot- en van 22 kinderen Overgrootmoeder. St. Philipsland, 13 November 1905. Uit aller naam, G. D E N B R A B E R. 1917: Een in goeden staat zijnde HONDENKAR op veeren te koop, bij A.C. DEN BRABER, Achterweg, St. Philipsland.
Gerrit den Braberlaan is in de Verzetsbuurt in Acht, nabij Eindhoven. Gerrit is herbegraven op het ereveld in Loenen. Gerrit is een zoon van Cornelis den Braber en Maatje Wagemaker, allen afkomstig uit St. Philipsland. Z e e l a n d ’ s R o e m vervangt Natuurboter. Verkrijgbaar bij P. Kaashoek, St. Philipsland. januari 1928: Te koop: Twee groote Trekhonden, bij P. KAASHOEK, Winkelier, Sint Philipsland. mei 1928: Te koop: Een groote Trekhond,bij P. KAASHOEK, Winkelier, Sint Philipsland. Zo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders, DINGENUS CORNELIS DEN BRABER en MARIA ADRIANA KEMPENEERS op Zaterdag 17 Januari a.s., hunne 30-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard moge blijven is de wensch van hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. St-Philipsland, 14 Jan. 1920. FINCENT DEN BRABER. MARIA DEN BRABER-NOORTHOEK ADRIANA KAASHOEK-DEN BRABER PIETER KAASHOEK
https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - ingekleurde en geretoucheerde foto