Hendrika Langevoort, geboren in 1782 te Heerde en is overleden op 5 februari 1874 te Heerde. Zij huwde op 1 januari 1804 te Hattem met Gerrit Visser, geboren in 1782 te Hattem en is aldaar overleden op 9 mei 1856. De familierelatie: zoon Jan Visser huwde Trientje van Tongeren. Uit dit huwelijk: dochter Gerritdina Visser, zij huwde Gerard Bomhof, de overgrootvader van Theodora Johanna van der Kooi. 1908, Zwolle. Gistermiddag reed het zoontje van den slager Bomhof, Deventerstraat te Zwolle, per rijwiel van het hooge viaduct aldaar. Eenige straatbengels kwamen er tegen op en zekere Ketel had de onhebbelijkheid een stok door het achterwiel te steken. De jonge B. bezeerde zich zeer ernstig door den val. De fiets werd zoo goed als onbruikbaar. Ps. 115 vs. 12a. Maandag 17 December hopen zo de Heere wil, onze geliefde ouders, JAN WILLEM BOMHOF en GEERTJE OELEN hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, Zwolle, 14 December 1888. Heden nam de Heere tot Zich, onze innig geliefde Vrouw en onze zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Gerritdina Bomhof, geboren Visser. in den ouderdom van 75 jaar. Zwolle, 5 October 1943, Harculostraat 4. De teraardebestelling zal D.V. plaats vinden a.s. Zaterdag op de Begraafplaats Bergklooster. Vertrek van het sterfhuis om half drie.
Zwolle, 2 juni 1902. Toen gisteren (Vrijdag) morgen de weduwe Runhert met een mand met eieren van de markt kwam en ter hoogte van Diezerpoortenmarkt, door de Vrijdagdrukte gebruik moest maken van het trottoir, dat voor het huis van den slager Bomhof loopt, had ze het ongeluk te struikelen over het kelderluik van genoemden slager B., welk luik een heel eind boven de stoep uitsteekt. Natuurlijk waren de eieren grotendeels stuk, maar het ergste was, dat (toen de wed. R. door 2 mannen naar huis werd gebracht) bleek, dat ze ernstig aan ‘t hoofd was gewond, zelf in die mate, dat ze heden morgen nog lag te kermen van pijn. Ik meen dat reeds eenigen tijd geleden, over het gevaarlijke van dit kelderluik in uw geacht blad is geschreven. Nu het blijkt, dat de eigenaar van het perceel niet genegen is hierin verandering te brengen, dat m.i. met weinig kosten kan geschieden, vraag ik: kunnen autoriteiten b.v. de inspecteur der bouwpolitie, genoemden eigenaar niet noodzaken, hierin te voorzien? Want de openbare veiligheid is er bepaald mede gemoeid! Of moeten er eerst nog meer ongelukken gebeuren ! !
Advertentie uit 1907 . Mevrouw! Waarom koopt U Geldersche Worst, als u weten kan dat Rookworst uit de HAAGSCHE VARKENSSLAGERIJ zuiver en van eerste kwaliteit eigen geslacht Varkensvleesch bereidt wordt. Levering van uitsluitend eerste kwaliteit. Slagerij Bomhof, Sassenstraat 14, Zwolle. Tel. 290. Heden overleed zacht en kalm, in de volle verzekerd- heid des Eeuwigen Levens, in den ouderdom van 67 jaar, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader J A N W I L L E M B O M H O F Zwolle: Wed. G. BOMHOF - OELEN B. BOMHOF N. BOMHOF - v. DORSTEN Deventer: G. BOMHOF D. BOMHOF - VISSER Zwolle: G. BOMHOF G.J. BOMHOF - SCHEFFER Sneek: R. BOMHOF J. BOMHOF - TEN CATE Zwolle: Ch. W. BOMHOF J.W. BOMHOF A.G.J. BOMHOF - BANNINK Wezep: JOH. BOMHOF G. BOMHOF - v. LEEUWEN en kleinkinderen Zwolle, 10 December 1908.
Grafsteen van Willem van der Linde en Johanna Willemina Bomhof. Zij zijn begraven in Zwolle. Maar. . . wie o wie is Johannes van Donselaar? Hendrik Breekveldt en echtgenote Hendrika Dijs. Hendrik is geboren op 9 augustus 1856 in Scherpenzeel en is overleden op 30 december 1925 in Baarn. Hendrik is een zoon van Frederik Breekveldt en Sophia Methorst. Frederik is een zoon van Jan Breekveldt en Gijsje Elsenaar. Hendrika is geboren op 1 december 1863 in Baarn en is aldaar overleden op 17 april 1932. Ingezonden stuk in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 januarij 1881. Mijnheer de Redacteur! Dit schrijven, is niet om te klagen, integendeel, het is om openlijk hulde te brengen aan den dienstijver van den alhier wonende distributeur der brievenposterij A. Faasse, die niettegenstaande het is gisteren geheerscht hebbende noodweer, de voor deze gemeente bestemde brieven enz., met een niet noemenswaardig oogenblik later dan gewoonlijk aan de belanghebbenden gezorgde. Zonder het minst aan andere postambtenaren te kort te willen doen, geloof ik, met het oog op de lokale toestand dezer gemeente, dat gezegde Faasse, tot voorbeeld van anderen mag worden genoemd en St. Philipslands
ingezetenen den wensch mogen uiten, dat hem nog geruimen tijd deze betrekking worde toevertrouwd. Mag voor bovenstaande in uw blad een plaatsje worden ingeruimd, ge verplicht daarmede UW LEZER: A. Arie Hendrik van der Kooi, zoon van ds. Atze van der Kooi en Hendrina Catrina Tap. Arie Hendrik trouwde op 29 augustus 1929 in de gemeente Dantumadeel, met Antje Talma. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren. Arie Hendrik is overleden op 20 januari 1983 in Leeuwarden en is begraven in Kollum. De interneringskaart. Min. van Binnenlandse Zaken: stamboekgegevens KNIL-militairen met Japanse interneringskaart 1942-1966, Den Haag. De Stoomzuivelfabriek “Concordia” te Koudum heeft met den verkoop harer steeds eerste qualiteit Roomboter belast: DE ROTTERDAMSCHE CONSUMPTIEHANDEL, OOSTZEEDIJK 298 waar steeds versche waar voorhanden is. De Rotterdamsche Consumptiehandel zich refereerende aan bovenstaande beveelt zich beleefd tot levering van deze eerste qualiteit Friesche Tafelroomboter aan. De noteering is thans ƒ 0,65. Winkelzaak: OOSTZEEDIJK 298, tegenover de Nieuwe Plantage.
13 januari 1950: BRANDALARM Zondagmorgen werden de bewoners alhier opgeschrikt door het loeien van de sirene. Er bleek brand te zijn uitgebroken in de broodbakkerij van M. Stols. De zolder stond in brand, terwijl een raam met kozijn reeds was vernield. Toen de brandweer arriveerde was het gevaar reeds geweken. Dhr. Stols had met enige omwonenden het bluswerk direct flink aangepakt. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan zij die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen. Dragers in onze stambomen: Keimpe Hedzer van der Kooi en Cornelis Faasse. Adriana Pieternella van de Ree, geboren op 8 mei 1837 in St. Philipsland en is aldaar overleden op 5 november 1936, echtgenote van Marinus Neele. Haar dochter, Maria Cornelia Neele is getrouwd met Gerrit den Braber, de vader van mijn grootmoeder, Janna Wilhelmina den Braber.
https://kaashoekgenealogie.nl - Hendrika Langevoort, 1782-1874 https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl