Johannes (Jan) Breekveld(t) is in Amsterdam geboren op 25 september 1790 en bijna 5 jaar later gedoopt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 19 april 1795. De 2 mensen die bij zijn doop aanwezig waren, zijn Johannes Breek(t)veld en Neeltje Schippers. Bij het Ministerie van Koloniën was er bekend dat Jan in diverse veldtochten heeft gedaan als kanonnier, in 1812 in Duitsland, in 1813 in Rusland en in 1814 de Slag bij Waterloo. Voor de laatst genoemde veldtocht ontving Jan ƒ 29,10 5 . Als militaire invalide ontving hij van het Ministerie een vergoeding van ƒ 27,00 per kwartaal en na zijn huwelijk was dat ƒ 108,00. In het laatste kwartaal van zijn overlijden werd het bedrag overgemaakt naar de Spaarbank in Wageningen. In 1825 laat hij een akte van bekendheid opmaken voor de Vrederegter van het kanton Leyden no 2. Zo een akte heb je nodig als er geen gegevens van je bekend zijn. Voor deze rechter verklaren 7 mannen (2 sergeanten en 5 soldaten) die allemaal in het militaire invalidenhuis in Leiden wonen dat deze man Jan Breekveldt is. Van zijn ouders en grootouders is op dit moment niets meer te achterhalen. Evenmin is niets te achterhalen van zijn mogelijke pleegouders. Bij deze akte zit een bewijs van onvermogen dat Jan de kosten niet kon betalen. Wanneer Jan deze akte van bekendheid heeft, kan hij met Gijsje Elsenaar trouwen. De huwelijksakte kan niet door Jan getekend worden, omdat hij de twee eerste vingers van zijn rechterhand mist. Gijsje en haar moeder kunnen niet tekenen omdat ze niet geleerd hebben te schrijven. In 1834 betaalde het gezin Breekveldt ongeveer 15 gulden belasting in Wageningen omdat die in belastingschaal 10 zit. Zijn beroepen waren visverkoper en aanspreker (begrafenisondernemer). Jan overlijdt op 10 november 1854. Nationale Militie. Johannes (Jan) Breekveldt. Bij zijne aankomst bij het korps:lang 5 voet, 5 duim, 2 strepen. Aangezicht: Rond, Voorhoofd: breed; Ogen: blauw; Neus: ordinair; Mond: idem; Kin: rond; Haar: bruin Wenkbrauwen: idem; Merkbare teekenen: een vlek op het linker oog. Kanonnier 2e klasse van het Bat. Art. v. Genie No. 2
EEN JUBILEUM. Op 1 januari 1928 heeft de heer H. Breekveldt, hoofd der Chr. Nat. school, Haaksbergerstraat te Hengelo, zijn 40-jarig jubileum herdacht. Nog steeds staat hij in hoog aanzien als een uitstekend en bekwaam paedagoog. Honderden in Twente hebben hun opleiding aan zijn school, eerst aan den Ouden Molenweg, later aan de Haaksbergerstaat, genoten. Door zijn toedoen vooral kwam het Christelijk Onderwijs tot grooten bloei. H. BREEKVELDT. 1932. Wegens het bereiken van den pensioen- gerechtigden leeftijd gaat de heer H. Breekveldt, hoofd der Chr. Nat. School te Hengelo (O.) met 1 september a.s. het onderwijs met pensioen verlaten. Met hem verlaat een verdienstelijk onderwijsman de school. In 1901 werd hij benoemd tot hoofd der eerste Chr. School te Hengelo (O.), die met 32 leerlingen begon. In de 31 jaar groeide dit onderwijs te Hengelo uit tot drie flinke Scholen, waarvan die van den heer Breekveldt 316 leerlingen en acht leerkrachten telt. 1932: Wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd van het Hoofd zijner school (de heer H. Breekveldt), vraagt het Bestuur der Christ. Nat. School te HENGELO, tegen 1 September a.s. een H O O F D. bel. lid der Geref. Kerk; akte Fransch vereischt; meerdere akten strekken tot aanbeveling; naäkte ƒ 100,00. (aant. leerlingen 311). - Sollicitaties met inlichtingen vóór 30 April aan het Hoofd, H. BREEKVELDT. Geen persoonlijk bezoek. NEDERLANDSCH CHRISTELIJK FILMGENOOTSCHAP. Te Utrecht is opgericht het Nederlandsch Christelijk Film-genootschap, dat zich blijkens de Statuten ten doel stelt de waarde en de schoonheid van de filmtechniek ook open te stellen voor het Protestantsch Christelijk publiek en dit doel tracht te bereiken door het sorteeren en vertoonen van cultureele- en ontspanningsfilms voor scholen en voor organisaties voor volwassen op verzoek. Het beoogt tevens met zijn werk een bestrijding van het moderne bioscoopgevaar. Het Ned.
Chr. Filmgenootschap aanvaart als grondslag voor zijn arbeid den Bijbel als het Woord van God, het richtsnoer voor alle terrein des levens. Het bestuur is samengesteld als volgt: J. van Oostende, te Amsterdam; G.J.C. vd Ridder, te Utrecht, H.C. Veenstra, Den Haag, H. Breekveldt, Hengelo, A. Brom jr, Utrecht, A. ten Have, Utrecht, J.H. Helman, Amsterdam, W.G. vd Hulst, Utrecht en D. van Toorenenbergen, Utrecht. Het Ned. Chr. Filmgenootschap beschikt reeds over een technischen dienst, waarvan als leider optreedt de heer W.D. Oppenheim te Utrecht. Reeds dezen winter zullen in vele plaatsen van ons land voor-stellingen kunnen worden gegeven. Burgerlijke Stand Zwolle. ONDERTROUW: 19 november 1930. W.F.G.J. Breekveldt te Heerlen en J.G. Bomhof, Wilhelminastraat 29, Zwolle. De Ondergeteekende, door het overlijden van haren man G.W. WILDENBEEST, de Smederij OVERGEDAAN hebbende aan J.M. BREEKVELDT, die met 1 Januarij 1873 voor zijne rekening zal beginnen, bedankt bij deze allen die haar hebben begunstigd en beveelt haren opvolger in de gunst van allen aan. Wed. G.W. WILDENBEEST. De Ondergeteekende, die de Smederij van de Weduwe G.W. WILDENBEEST heeft OVERGENOMEN en die Affaire met 1 Januarij 1873 voor zijne rekening hoopt voort te zetten, verzoekt de gunst die voorganger heeft mogen genieten, belovende alles aan te wenden om zich die gunst waardig te maken. J.M. BREEKVELDT. Velp, December 1872. De ondergeteekende heden van bevriende zijde vernomen hebbende, dat het praatje rondgaat, dat hij Konijnen met welke de Rijksveldwachter te Velp hem verleden Zondag heeft ontmoet, op eene oneerlijke wijze ZOO LOOFT HIJ ƒ 50 UIT AAN IEDER, die hem den zegsman van dit lasterlijk beweren kan aanwijzen. J.M. BREEKVELDT.
Jan Breekveldt (28-11-1827 / 19-07-1910) trouwde op 13 november 1852 in Wageningen met Geurtje Buitenhuis (20-8-1834 / 10-11-1892). Op 4 maart 1880 is in Zutphen de echtscheiding uitgesproken. Jan hertrouwde op 20 mei 1887 in Winterswijk met Johanna Christina Sophia Evers (20- 09-1844 / 19-02-1932). * Buitenhuis: Er zijn geen gegeven gevonden waaruit blijkt dat Jan en Geurtje op hetzelfde adres hebben gewoond. Formeel worden uit dit huwelijk 6 kinderen geboren, waarvan er een, Jerphaas, na 5 dagen overlijdt. Later wordt een andere zoon ook Jerphaas genoemd. Bij de geboorteaangifte van deze kinderen staat telkens dat noch het beroep, noch de woon- en verblijfplaats van Jan bekend zijn. In 1867 en 1871 worden twee kinderen geboren waar deze melding ook bij staat. Jan staat echter sinds 1866 ambtshalve in Winterswijk in het Bevolkingsregister ingeschreven. Hij is dan kramer en los arbeider, na 1900 is hij winkelier. Op 4 maart 1880 wordt voor de rechtbank van Zutphen de scheiding tussen Jan en Geurtje uitgesproken. Uit de scheidingsakte blijkt dat er geen kinderen en kleinkinderen uit dit huwelijk zijn geboren en dat Geurtje Buitenhuis al snel na haar huwelijk is gaan samenwonen en leven bij dag en bij nacht met een andere man, genaamd Jelfert van Eck. In 1880 woont zij nog steeds met deze man samen, zelfs bij hem op zijn schip. Jan kan de kosten niet betalen van deze scheiding, er is een akte van onvermogen toegevoegd bij deze papieren. Uit het bevolkingsregister blijkt dat ze gewoon samenwonen en een gezin vormen. Er staat telkens dat deze man Jerphaas van Eck heet. De kinderen die uit de relatie met Jurfaas van Eck geboren worden heten Breekveldt en zo blijven ze ook na de scheiding heten. Formeel zijn ze uit overspel geboren, maar dit was in die tijd strafbaar. Waarom Geurtje bij Jan weggelopen is, is niet bekend, haar verweer is opgetekend bij de rechtbank van Wageningen, maar deze archieven zijn in de laatste oorlog helaas verloren gegaan. Het enige dat bekend is,
is dat Jan scheel keek, getuige de papieren voor de Nationale Militie. Ook aan de namen van de kinderen is duidelijk te zien dat deze kinderen niet van Jan zijn maar van Jurfaas, twee kinderen heten Jerphaas en een dochter heet Nieske, naar de moeder van Jurfaas. Interessant wordt het wanneer deze kinderen gaan trouwen. De wettelijke vader, in dit geval Jan, moet formeel toestemming verlenen voor deze huwelijken. Hij wordt door het kantongerecht van Groenlo opgeroepen, maar verschijnt niet. De rechtbank verleent dan de toestemming om te kunnen trouwen. Dit is in ieder geval gebeurd bij de huwelijken van Nieske, Jerphaas en Geertruida Maria. Een van de getuigen bij al deze huwelijken, ook bij het huwelijk van Johannes Jacobus is Jerfaas van Eck. Bij hem wordt geen verwantschap met betrekking tot de echtgenoten vermeld. De, vele, afstammelingen met de naam Breekveldt uit deze tak zijn allemaal afstammelingen van Johannes Jacobus en wonen voor een groot deel nog in of rond Wageningen. Ministerie van Koloniën, STAAT van NALATENSCHAPPEN, afkomstig van officieren, onderofficieren en verdere manschappen, behoord hebbende tot de landmacht in Nederlands Indië, welke gedurende het 2e kwartaal 1869 onder het beheer der Weeskamer te Batavia zijn gesteld en die bij het Departement van Koloniën in Nederland, behoren te worden opgevorderd, onder overlegging van de nodige bewijzen van erfrecht. - Naam: Breekveldt, Evert - geboorteplaats: Wageningen - Laatste woonplaats: Wageningen - Ouderdom: 23 februari 1829 - Uit Nederland vertrokken met: Stad Utrecht - den: 25 februari 1858 - als: wagenm. 3de kl. soldaat - Overleden: 15 november 1868 - te: Soerabaja - Graad waarin overleden: wagenm. 2de kl. soldaat - Naam ouders: Jan en Gijsje Elsenaar - Geldelijk bedrag: ƒ 8.46
Jan Breekveldt, bijgenaamd: Jan Koekert. Jan is geboren op 9 mei 1898 in Ede en is op 26 maart 1966 in W a g e n i n g e n overleden, 67 jaar oud. Hij trouwde met Johanna Willemina Reijers, ook wel ‘Mientje’ genoemd. Jan was tabaksverwerker van beroep.
https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - Soerabaja https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl