VAN DER KOOIJ (van der Kooi / van der Kooy). Op 19 december 1811 werd de achternaam 'van der Kooij (Kooi/Kooy)' aangenomen. De achternaam is te danken aan Keimpe Hedzers van der Kooi, die in 1811 te Oostrum (Oost-Dongeradeel) de naam "van der Kooij" aannam. Waarom van der Kooij? De vader van deze kinderen heette Keimpe Fetses en deze man is jarenlang boer/kooiboer geweest op één der kooien te Rijperkerk. Vroeger lag tussen de dorpen Giekerk en Rijperkerk een meer, nl. De Ryd. In dit meer stroomde uit oostelijke richting een vaart Bouwe Pet genaamd. Ten zuiden van Bouwe Pet lagen toen 3 eendenkooien. Op de Schotanus-atlas van 1718 staan deze kooien duidelijk aangegeven. Op de meest oostelijke vogelkooi woonde Keimpe Fetses. Hij overleed, toen hij ongeveer 90 jaar oud was en hij moet een zeer bewogen leven hebben geleid, gezien het volgende: In de Quotisatiekohieren van 1749 staat Keimpe Fetses te boek als "welgesteld boer te Rijperkerk". (Quotisatiekohier: Een kohier is een register, met name een belastingsregister, waarop de belastingplichtigen en hun aanslagen onder nummer worden geregistreerd). In het Quotisatieregister staan de namen van de gezinshoofden, beroepen en welstand vermeld van de Friese bevolking toentertijd. Wytthie Haijes, boer "binnen den Dorpe" Beets. Wijtse wordt in 1578 genoemd in de personele impositie (een belasting op het buitenshuis dragen van zijden en/of fluwelen kleren). Op 12 september 1582 woont hij binnen den Dorpe Beets. Hij is boer op het familiebezit te Beets, in 1622 nog aangeduid als "Wijtie Haeijes zaete". In 1584 koopt hij het deel van zijn broer Gerbrand in dat bezit. Wijtse is overleden in 1591. Tijerd Enberts en Tijerd Jelckes zijn dan voormombers (voogden) over de drie nog minderjarige kinderen. Er zijn dan ook al meerderjarige kinderen. * * Getrouwd: T.H. v. d. KOOI en S.A. WOUDSMA. Raard, 17 Mei 1872. Algemeene kennisgeving. * *
Ds. Sixtus Hommius is geboren op 1 december 1587 te Jelsum en overleden op 5 oktober 1651 te Bolsward, waar hij predikant was. Hij huwde 1624 met Maryke Feitzes ; hij was een zoon van Homme Hommius en Anna Fetses Schierhusius. Grietje Malda. Huwde op 4 december 1875 in Ferwerd, Friesland, met Keimpe Terpstra zoon van Piebe Ouwes Terpstra en Hendrikje Sjoerds de Jong. Piebe is een zoon van Ouwes Hylkes Terpstra en Janke Keimpes. Janke is een dochter van Hedzer Keimpes en Maaike Pybes. Janke is de jongste dochter van Keimpe en Maaike die op 8 juli 1770 in Tietjerksteradeel gehuwd zijn. Dirk Jans Goudberg, geboren in mei 1766 te Kollumerland is overleden op 30 december 1828. Hij huwde op 21 oktober 1792 te Burum met Jetske Gerbrands Bos, geboren in augustus 1767 te Lutjegast en is overleden op 18 maart 1847 te Kollumerland. Zoon Jacob Durks is geboren in 1793 in Burum en overleden op 11 april 1848. Hij huwde in 1818 te Burum met Dybera Ates Kloostra, geboren op 18 oktober 1794 te Munnekerzijl en is overleden in Burum op 3 april 1862. Zoon Durk is in 1820 te Burum geboren en hij huwde op 9 december 1843 te Kollumerland met Reintje Douwes Douma, geboren op 1 juni 1820 te Oostermeer. Zoon Jacob (foto rechts) werd op 27 april 1854 te Burum geboren en is op 28 augustus 1943 in Westdongeradeel overleden. Hij huwde op 17 mei 1882 te Kollum met Ytje Rintjema, geboren op 9 september 1859 te Dantumadeel en is verleden op 11 december 1937 in Westdongeradeel. Dochter Fokeltje is geboren op 24 november 1888 in Hiaure gem. (Westdongeradeel) en overleden op 95 jarige leeftijd op 9 augustus 1984. Fokeltje was getrouwd met Sjoerd van der Kooi.
De oprichting was op den zesden september 1897. In het kantoor van notaris Schaaff in Stiens werden de Statuten ondertekend. De Coöp. bestaat uit 48 boeren waaronder Tjeerd van der Kooi. AANBESTEDING. * Het BESTUUR der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Concordia’ te Birdaard wenscht aan te besteden: Het bouwen van eene STOOMZUIVELFABRIEK met DIRECTEURSWONING, MACHINEHUIS, IJS- EN KAASPAKHUIS, enz., waarvan aanwijzing zal geschieden Zaterdag 16 oktober e.k., van 11 tot 2 uur. * Benoemd tot directeur der coöperatieve stoomzuivel- fabriek “Concordia” te Birdaard de heer M.A. Terpstra te Noordlaren. * Gevraagd: een bekwaam MACHINIST-BANKWERKER. Salaris ƒ 9 per week. Woning disponibel. * Het bestuur heeft tot nieuwen machinist benoemd H. Jansma te Gerkesklooster. * In de ledenvergadering werd medegedeeld, dat het ledenaantal thans 87 bedraagt met een totaal aantal koeien van 1573. * Benoemd tot directeur te Gerkesklooster, de heer H. Westra. 1902: In de stoomzuivelfabriek “Concordia” had hedenmorgen de machinist het ongeluk tusschen de machine te geraken: toen de stoker de machine tot staan bracht werd het verminkte lichaam opgenomen. Men wilde het naar het Gasthuis in Amsterdam vervoeren,
maar weinige oogenblikken daarna had hij den geest gegeven. De ongelukkige laat een vrouw en 3 kleine kinderen na. 1905, 31 juli: In de ledenvergadering werd medegedeeld, dat het ledental thans 87 bedraagt met een totaal aantal koeien van 1573. Het restant melkgeld bedroeg over ‘t laatste boekjaar ƒ 9208,79. 1906, juli: In de ledenvergadering is de jaarwedde van den directeur met ƒ 100,00 verhoogd en gebracht op ƒ 1400,00. 1908: Aan de coöperatieve stoomzuivelfabriek wordt, zo spoedig mogelijk in dienst te treden, een ASSISTENT gevraagd. Salaris 9 gulden per week. * 1908: Hiermede wordt bericht, dat de acte van oprichting is gewijzigd bij acte verleden voor den ondergeteekende, notaris Leeuwarden, den 31 Juli 1908. * 1910: Bij genoegzame deelname wordt der leden gelegenheid aangeboden, zich aan te sluiten bij de contrôlevereeniging Birdaard en omstreken. * Wegens aanschaffing van een grootere wordt TE KOOP AANGEBODEN de dagelijks in gebruik zijnde en snelvarende motorboot, draagvermogen 8000 kilogram. * Vergrooting van het ketelhuis en machinekamer met bijbehoorende werken, opgedragen aan W. Boersma; levering van een nieuwe stoomketel met 40 M3. * H.K., werkman aan de Coöp. geraakte met zijn hand tusschen twee wagens bekneld, waardoor de binnen-
vlakte van dat lichaamsdeel bijna geheel ontvleesd werd. Dr. B. verleende geneeskundige hulp. * Het Bestuur heeft de weekloonen der werklieden gemiddeld met ƒ 3.50 verhoogd. Het minimum weekloon is ƒ 21, het maximum ƒ 24.50. * 1923: 29 maart - Heden is het feit herdacht, dat de heer M.A. Terpstra 25 jaar directeur is geweest. Onder zijn beheer is de fabriek gegroeid van 1200 naar 2000 koeien. * 1965: Zal zuivelfabriek Birdaard worden opgeheven? De ledenvergadering heeft met bijna algemene stemmen het bestuur mandaat gegeven het voorstel tot opheffing van de fabriek verder uit te werken. Het ziet er dus naar uit, dat de zuivelfabriek gaat verdwijnen. De leden zullen dan over kunnen gaan naar de melkfabrieken in de omgeving. * 1966: Publieke verkoop van fabrieksgebouwen, pakhuis en woningen te Birdaard. * Zuivelfabriek is ingezet op slechts ƒ 62.666,-; Dubbel woonhuis te Wanswerd, bod ƒ 17.059,-. Groot kaaspakhuis met dubb. woning en blokje woningen aldaar, bod slechts ƒ 40.123,-. Het fabriekscomplex is door gunstige ligging aan A-weg en groot scheepsvaarwater (Dokkumer Ee) voor velerlei doeleinden geschikt. Betaling: 1 februari. 1966, boekjes verkr. bij notaris en op fabriek.
https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl
Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag liggen begraven rondom de kerk van Janum. Tjeerd van der Kooi, 17 mei 1844 / 31 mei 1919, Baukje van der Zwaag, 15 maart 1851 / 5 november 1927. Tjeerd was mede oprichter van de Stoomzuivelfabriek Concordia in Koudum.
https://kaashoekgenealogie.bl - ingekleurd en geretoucheerd https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl